Estem preparant el nou espai virtual per al curs 2017-2018. Si voleu visitar-lo cliqueu a l'ENLLAÇ! 

Relatiu als drets d'imatge


Relatiu als drets d'imatge.


Normativa de referència:

ESTATAL

Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978: articles 10, 14, 16, 18, 20, 53 i
105 (BOE núm. 311, de 29.12.1978)

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge (BOE núm. 115, de 14.5.1982)

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999)

Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el Text refós de la llei de propietat intel•lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril (BOE núm. 162, de 8.7.2006)

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19.1.2008)

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de propietat intel•lectual (BOE núm. 97, de 22 d'abril de 1996)


GENERALITAT DE CATALUNYA

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)

Decret 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: articles 4.1, 15, 20, 23, 27, 28, 30, 31, 76, 78, 156 i 182.3 (DOGC núm. 4680, de 20.7.2006)

Acord de Govern, de 3 de febrer de 2015, sobre l'aprovació de mesures i projectes corporatius a desenvolupar el 2015 per desplegar l'Administració electrònica a l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Circular 2/2000, sobre els deures i les responsabilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat que intervingui en qualsevol tractament automatitzat de dades personals

Circular 1/2002, de 16 de maig, sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Instrucció 1/2012, de 15 de juny, sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada